tìm từ bất kỳ, như là thot:

snow bum chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?