tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Sneezing on any electronic.. phone, keyboard, laptop, robot, ect.
I snunged on my keyboard.
viết bởi Feather117 10 Tháng bảy, 2011