tìm từ bất kỳ, như là spook:

so far away chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?