tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

soap in you eye chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?