tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
3.
stupid fat jew geek cunt
rofl, that guy's a real sobbeh
viết bởi :D? 30 Tháng mười một, 2003
 
1.
a big jewish softcock
rofl, you did a sobbeh.
viết bởi #TEAPriv 14 Tháng mười hai, 2003
 
2.
the sexiest guy on earth
viết bởi Anonymous 26 Tháng tám, 2003