tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
There's one thing that you gotta do
to make me still want you:

Gotta stop sobbing now!!!!
viết bởi delpili 14 Tháng tám, 2007