tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
1.ugly she man,not worthy enough to live in this world,penis swinger,vagina hitter
ewww!!!today feels like sodanny.
viết bởi mbk1466 17 Tháng ba, 2005