tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Black person; stinky dark person
Buelle como pinche sombra.
viết bởi Rub Dogg 12 Tháng tám, 2006