tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
a person who is annoying the shit outta you.
If them sonbitch pilemonkeynuts cheerleaders dont shut up, ima bust a cap in they ass.
viết bởi Lakeisha Meisha 26 Tháng mười, 2003