tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

song remains the same chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?