tìm từ bất kỳ, như là fleek:

sorry homie i tried chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?