tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
A man who fucks a girl in the ass
Last night I played the role of soul stealer, as I fucked my girlfriend in the ass.
viết bởi MikeS@uta 13 Tháng tám, 2005