Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

soul-sucking empyiness chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?