tìm từ bất kỳ, như là tinder bombing:

south side chicago chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?