tìm từ bất kỳ, như là thot:

southeast turkey chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?