tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Snoop dogs word that means "to agree with" like "word" does
man 1 "im a pimp"
man 2 "Speak on it"
viết bởi Justin Hensley 14 Tháng tư, 2004