tìm từ bất kỳ, như là wcw:

speed of sound. ernst mach chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?