tìm từ bất kỳ, như là yeet:

spend loot chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?