Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là fapping:

spider-man is sexy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?