tìm từ bất kỳ, như là hipster:

spider-man is sexy chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?