tìm từ bất kỳ, như là fob dot:

spidie senses chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?