tìm từ bất kỳ, như là doxx:

spiel (informal) chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?