tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
being awesome
Man that math class sure wasn't spiffen.
viết bởi somnewguy 05 Tháng tư, 2011