tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
spiffy ass hot chick
ur such a spiffita! ay!!
viết bởi the original spiffita 28 Tháng chín, 2003