tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
A prefix used to describe a person that reminds u of a mexican
"Spika can describe people like fat joe."
viết bởi Daniel gautieri 10 Tháng sáu, 2007