tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To take a very long shit.
Spiderman can't come to the phone, he's in the bathroom trying to spin a web.
viết bởi Matt Eros 24 Tháng mười, 2007