tìm từ bất kỳ, như là bae:

spit-in-the-spitoon chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?