Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic:

spizzim chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?