tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
Pretty cool, slick, nice, awesome.
That 25th anniversary edition corvette is spody!
viết bởi h8cheman 22 Tháng mười, 2013