tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
semen, or nut, cum, skeet, jizz, guy gup, man juice, cream...
dude, i spooged all over my keyboard.
viết bởi captain cock 07 Tháng chín, 2003