tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
sponge+vagina= spogina

A vagina that literally absorbs things, including semen, like a sponge.
Her spogina is like a magic eraser
viết bởi you shit, i left 04 Tháng hai, 2011