tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Petty, spiteful complaining after losing a sporting event.
The spoiled sports pummeled our mascot after we won the big game.
viết bởi RKeller1 19 Tháng tư, 2010