tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Spic+Honkey=Sponkey
One parent is white. The other mexican.
Kai-Lee is a sponkey and her boyrfriend is a chicano.
viết bởi Kai-Lee 05 Tháng chín, 2007