tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Slang for "spontaneous erection"
I was drivin down the road and all of a sudden I got a spont.
viết bởi Ben Jackson 05 Tháng tám, 2006

Words related to spont

boner chub hardon hofnar wood