tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The process by which an ofspring from a nice family becomes a jerk.
Joel's mom is so nice, but he's such a bigot. Must be a case of spontaneous neanderthalism.
viết bởi JavaJaneOhio 12 Tháng tám, 2010