tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
When you're always simping with you're boo thang.
Quit being spoonaholic with each other.
viết bởi Lola Monroe 25 Tháng chín, 2013