tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Spoonsill (verb),(spuh-oooon-Seh-ill) - An frontward cartwheel.
"Dad! There's a guy doing a spoonsill in the driveway!"
viết bởi Johnny Liolli 04 Tháng mười một, 2006