tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Sprite with drank

codine and promithazene mixed in with sprite
...and i like my sprite easter pink (lil wayne)
viết bởi Ian Gun 29 Tháng mười một, 2007
 
2.
Blood And cocane mixed
...& I like my sprite easter pink
viết bởi Hunttom 11 Tháng năm, 2007