tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

spyware is not-free chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?