tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When you sent your dog to poop in enemy territory that is called "squeem poop".
I put your squeem poop in my mouth.
viết bởi JimmyJoeb 09 Tháng chín, 2007

Words related to squeem poop

dog enemy mouth poop squeem territory