tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Your new girlfriend.
Matt: Hey where's your squeez?
Me: She's not here right now.
Matt: You gonna bone her?
Me: Hell yeah!
viết bởi David 03 Tháng mười, 2004
 
2.
Another way down south (florida) to say good weed or liqure
Yo where the squeez at ?
Whats your squeez ?
viết bởi florida slango 11 Tháng chín, 2014