tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Your new girlfriend.
Matt: Hey where's your squeez?
Me: She's not here right now.
Matt: You gonna bone her?
Me: Hell yeah!
viết bởi David 03 Tháng mười, 2004