tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
something/someone of minor importance, or status
Hey squidd.
viết bởi Emmanuel Lozano 17 Tháng tám, 2003