tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Silver Star Story Complete, as in the release of Lunar on the PSX.
Lunar: Silver Star Story Complete
viết bởi -NYC 27 Tháng sáu, 2005