tìm từ bất kỳ, như là smh:

stand up comedian chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?