tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

standoff at the stop sign chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?