tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
(verb) To act with douche bag qualities. (noun) A douche bag.
The principle of Mt. Olive High School is a stansberry and has very stansberry-like qualities. He is a douche bag.
viết bởi Jerremy Karl 12 Tháng ba, 2007