tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
The stansbury plan is the plan you have when you have no plan
What time is Wozza arriving?

No idea, he's using the stansbury plan.
viết bởi Thev 14 Tháng sáu, 2003