tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The stuff that humans are made of, from Cosmos, by Carl Sagan.
We are made of star stuff.
viết bởi Teratogen 15 Tháng chín, 2010