tìm từ bất kỳ, như là b4nny:

star wars: episode 1 chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?