tìm từ bất kỳ, như là sex:

statutory love muffin chưa được định nghĩa.
Bạn có thể định nghĩa nó không?